Opgespoten zand Vosseslag onderzocht

Door Wilfried Vandaele op 1 april 2022

Ook dit jaar werd en wordt zand opgespoten op de stranden van De Haan. Zeker noodzakelijk na de drie opeenvolgende voorjaarsstormen. Inwoners stelden zich vragen bij de kwaliteit van het opgespoten zand aan de Vosseslag. Zij waren verontrust door kleur, uitzicht en geur van het zand en vermoedden dat het vervuild materiaal was.
Burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele nam contact op met de betrokken diensten en vroeg hen stalen te nemen. De resultaten zijn op het eerste gezicht geruststellend.

Op de zone Vosseslag in De Haan spuit de firma DEME met de sleephopperzuiger Pallieter zand op, afkomstig van “Sierra Ventana”. Die locatie is tegelijk een baggerstortplaats en een ontginningsgebied voor zand, vroeger aangeduid als S1, nu als 3a en 3b in het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026.

In de concessievergunning voor het Belgische deel van de Noordzee, uitgereikt door de Dienst Continentaal Plat van de Federale Overheidsdienst Financiën, staat duidelijk vermeld dat het zand uit controlezone 3 “van mindere kwaliteit” is. Het kost dan ook slechts 0,48 euro per m3, terwijl het zand van de andere ontginningszones – van betere kwaliteit – 0,73 euro per m3 kost.

Sierra Ventana bevat blijkbaar -sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw - baggerspecie uit de Westerschelde en uit de havens. Het vermoeden rees dat die specie nogal wat vervuilende stoffen zou bevatten.

Wilfried Vandaele vroeg aan het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) om stalen te laten nemen van het opgespoten zand. Dat is intussen gebeurd door de firma Envirosoil en de stalen werden geanalyseerd door het labo van Eurofins. De aanwezigheid van 8 zware metalen werd gecontroleerd, van 9 PCB’s (Polychloorbifenylen) en 16 PAK’s (Polyaromatische Koolwaterstoffen). De resultaten zijn nu bekend, en die blijken goed.

Wilfried Vandaele: “De analyseresultaten zijn dus in orde en ik dank de mensen van MDK om zo snel gevolg te geven aan mijn vraag. Op basis van de informatie die we nu hebben, is er dus geen reden tot ongerustheid. Wel vroeg ik ook te onderzoeken op PFOS/PFAS, en dat onderzoek is nog bezig.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is