Voor N-VA primeert de toekomst van onze kinderen op het eigenbelang van onze eigen generatie

Door Bert Wollants, Mark Demesmaeker, Wilfried Vandaele op 9 november 2014, over deze onderwerpen: Klimaat, Leefmilieu, Schaliegas, Klimaat, Leefmilieu, Schaliegas, Klimaat, Leefmilieu, Schaliegas
Voor N-VA primeert de toekomst van onze kinderen op het eigenbelang van onze eigen generatie

'De keuzes die we vandaag maken inzake klimaatbeleid, moeten we decennia kunnen volhouden. Daarom moeten deze beleidskeuzes duurzaam, efficiënt en effectief zijn', stelt N-VA.

Geachte mevrouw Van Brempt, 

Beste Kathleen, 

We hebben met verwondering uw opiniestuk in Knack gelezen (5 november). Met veel verwondering. Er gaapt immers een enorme kloof tussen uw perceptie van de intenties van de N-VA inzake klimaat en energie enerzijds en de realiteit anderzijds.

Iedereen die de moeite doet om even het N-VA-programma door te nemen ziet meteen dat voor een gemeenschapspartij zoals de N-VA de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen primeert op het eigenbelang van onze eigen generatie. Die lijn trekken wij door in al onze beleidskeuzes, ook inzake klimaat en energie.

Eén gedachte loopt als een rode draad door ons programma: 'Vandaag onze verantwoordelijkheid opnemen om onze kinderen een betere toekomst te geven'. Diezelfde visie wordt dan ook weerspiegeld in zowel het Vlaamse als het federale regeerakkoord.

'Energiewende' vermijden

De keuzes die we vandaag maken inzake klimaatbeleid, moeten we decennia kunnen volhouden. Daarom moeten deze beleidskeuzes duurzaam, efficiënt en effectief zijn.

We hebben de voorbije jaren veel geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen met een laag rendement en een gebrek aan betrouwbaarheid. De ondoordachte subsidiepolitiek voor zonnepanelen heeft Vlaanderen opgezadeld met een rekening van € 1.7 miljard. Dit is een rechtstreeks gevolg van onrealistische engagementen, die werden aangegaan zonder dat voldoende werd stilgestaan bij de haalbaarheid ervan. Dit is niet voor herhaling vatbaar.

We willen immers het scenario van de Duitse 'energiewende' (de transitie naar een voornamelijke groene energievoorziening) vermijden, die langzaam maar zeker de Duitse competitiviteit nekt. Duits milieuminister Peter Altmaier stelt dat de totale kostprijs van de 'energiewende' tegen 2040 tot € 1000 miljard kan oplopen.

In dit debat mogen we het doel en de middelen niet verwarren. Het doel van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie is hetzelfde: het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie zijn de middelen om dat doel te bereiken. Maar 'hernieuwbare energie' lijkt tegenwoordig een doel op zich te zijn geworden.

Gascentrales blijven nodig

We moeten voor onze energiemix een evenwicht vinden tussen drie criteria: bevoorradingszekerheid, kostprijs en beperking van CO2-uitstoot. Daarin speelt hernieuwbare energie zeker een grote rol, maar het geheel moet wel betaalbaar blijven op lange termijn.

Vandaag is biomassa nog steeds de grootste bron van 'hernieuwbare energie' in de Europese energiemix. Onze bossen opstoken is niet de juiste oplossing. In verschillende lidstaten worden gascentrales uit de markt geprijsd door de combinatie van gesubsidieerde hernieuwbare energie en de lage prijs voor CO2 op de Europese emissiemarkt. Met de steenkoolindustrie als grote winnaar. Maar die gascentrales blijven wel nodig, zodat het licht blijft branden wanneer er geen zon en wind is. Te snel de hernieuwbare capaciteit uitbreiden, zal er op korte termijn vooral toe leiden dat de we meer voor energie moeten betalen.

Voldoende flexibiliteit voor de lidstaten voor een beleid op maat blijft erg belangrijk: het is toch evident dat een land als Denemarken bijvoorbeeld andere mogelijkheden heeft voor hernieuwbare energie, dan België. Een efficiënt beleid poogt het resultaat te maximaliseren met de beschikbare middelen. Daarom benadrukt de N-VA in haar programma vooral het belang van energiezuinigheid. Zo is de beste en goedkoopste kWh deze die men niet verbruikt. Deze die men niet moet produceren. Concreter: zonnepanelen zijn enkel zinvol op een goed geïsoleerde woning.

We moeten ons ook afvragen of het huidige Europese klimaatbeleid wel effectief en efficiënt is: wordt het gewenste doel bereikt? Gebeurt dat zo efficiënt mogelijk?

Minder uitstoot door economische crisis

De huidige klimaatdoelstellingen haalde Europa in belangrijke mate door de economische crisis, die de economische activiteit en de bijhorende uitstoot heeft beperkt. Zodra de Europese economie, weer aanpikt met de VS en Azië - en dat mogen we toch hopen - , wordt het zeer moeilijk om die doelstellingen te halen. We moeten streven naar een klimaatstrategie die niet enkel in Europa uitstoot vermindert, maar die meer mikt op de ontwikkeling van competitieve technologieën die ook buiten Europa emissies kunnen reduceren. Dit is goed voor de wereld en voor de Europese economie.

We moeten er over waken dat onze economie niet op twee vlakken aan competitiviteit verliest. Enerzijds ten opzichte van de VS, China, India en andere landen waar minder klimaatinspanningen geleverd worden. Maar anderzijds ook binnen Europa, ten opzichte van landen die met beduidend minder inspanningen werden opgezadeld, zoals de Oost-Europese landen.

Kortom, wij geloven in de meerwaarde van het Europese emissiehandelssysteem om de CO2-uitstoot te bestrijden, maar we willen wél de ongewenste neveneffecten van het systeem wegwerken. Onbezonnen verder gaan op de ingeslagen weg, zonder correcties en zonder lessen te trekken, zien wij als een gemiste kans. Wij willen immers vermijden dat overhaaste beleidskeuzes over enkele decennia resulteren in een gefaald en onbetaalbaar klimaatbeleid.

Beste Kathleen,

U stelt de N-VA ook foutief voor als een pleitbezorger van schaliegas en - olie. Wat dat betreft stellen wij enkel vast dat gas in Europa tot 3 keer meer kost dan in de VS. Voor elektriciteit betalen we tot het tweevoud. In 2012 leverden deze lagere prijzen de VS een concurrentievoordeel op van $ 130 miljard ten opzichte van Europa. Sinds 2008 is de kost voor energie-import in de VS met 40% gedaald, terwijl ze in Europa gestegen is. Willen we onze economie competitief houden, dan zullen we snel geloofwaardige oplossingen moeten vinden voor betaalbare en duurzame energie. Hiervoor vragen wij een breed maatschappelijk debat over onze energietoekomst. Dat u dit vertaalt naar een pleidooi voor schaliegas en - olie is wel zeer 'kort door de bocht' en gewoon niet correct.

Mevrouw Van Brempt, u brengt een emotioneel pleidooi tegen de N-VA, maar geen inhoudelijke analyse van het huidige Europese klimaatbeleid. Het Europese klimaatbeleid heeft net behoefte aan een grondig maatschappelijk debat, gestoeld op feiten. Uw pleidooi brengt dat allerminst.

Met vriendelijke groeten,

Bert Wollants, Mark Demesmaeker, Wilfried Vandaele

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is