Parlementair werk

Na de verkiezingen van mei 2019 startte ik mijn 3e zittingsperiode als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Op 12 juli 2019 werd ik verkozen als voorzitter van het Vlaams Parlement. 
De Vlaamse onderhandelaars kwamen op 30 september tot een nieuw Vlaams regeerakkoord en enkele dagen later werden de ministerposten toegewezen. De nieuwe regering legde op 2 oktober 2019 de eed af en nadien bood ik mijn ontslag aan als voorzitter van het Vlaams Parlement en werd ik opgevolgd door Liesbeth Homans. De fractie van de N-VA verkoos mij een dag later tot nieuwe fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams Parlement.

Naast fractievoorzitter ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en in de commmissie ter bestrijding van geweldadige radicalisering ben ik plaatsvervangend lid. Tot slot ben ik ook vast lid van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie.

Als lid van het uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de activiteiten van de netbeheerders betreft, en tot opheffing van artikel 22 van het decreet van 2 april 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
1753 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 14/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat de regeling bij onbeschikbaarheid van interne digitale dossierbehandelingssystemen betreft

van Annick De Ridder, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Wilfried Vandaele, Stijn De Roo en Inez De Coninck
1778 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, wat de aanpassing van een programmatische aanpak betreft

van Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Arnout Coel, Stijn De Roo en Sofie Joosen
1777 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de coördinatie van de Europese Digitale Dienstenverordening

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle
3549 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Stimuleringsregeling voor audiovisuele producties - Opname videoplatformdiensten

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
128 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Stimuleringsregeling voor audiovisuele producties - Niet-lineaire televisiediensten

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
129 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie en over de krachtlijnen van de begroting 2024

van de Vlaamse Regering
31 (2023-2024) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat de opleiding Basisverpleegkunde betreft

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Brecht Warnez en Karolien Grosemans
1782 (2022-2023) nr. 1

Vraag om uitleg over de onderhandelingen over de stikstofproblematiek

van Jos D'Haese aan minister Jan Jambon
3362 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2