Poldergraslanden zijn biologisch waardevolle, vaak eeuwenoude, vochtige graslanden ‘met hoogten en laagten’. Vaak werden die weiden vernietigd door ze om te ploegen, maar dat kan nu niet meer. Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA), de grote pleitbezorger van de bescherming, spreekt over een eerbaar compromis: “5.000 hectare was al beschermd via het Natuurdecreet. Daar komen nu 4.000 hectare poldergraslanden bij via de landbouwregelgeving.”

De beschermde percelen worden bestempeld als Ecologisch Kwetsbaar Blijvend Grasland (EKBG). Landbouwers die de grond toch omploegen, verliezen gedurende twee jaar hun Europese steun en moeten het terrein op eigen kosten herstellen. Extra financiële steun voor landbouwers die de percelen in goede staat houden, wordt nog onderzocht.

Binnenkort publiceert de Vlaamse overheid een kaart waarop alle poldergraslanden aangeduid zijn, met de beschermingsmaatregelen die erbij horen. Die kaart zal ook via internet raadpleegbaar zijn.